Eist neit Stéck

 

"Midlife Express"

 

 ass an de Startlächer.

Leider mëcht eis Covid 19 alt erëm ee Stréch duerch d'Rechnung. Prouwen ass ënner den aktuellen Restriktiounen net méiglech.

Soubal mir däerfen, wäerte mir duerfueren.

 

Bis dohinner ass et roueg an enger Welt ouni Konscht a Kultur.